Online ügyintézés

Aktualitások Gewinnspiel-Richtlinie

Gewinnspiel-Richtlinie

Nyereményjáték szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató

1. A játék szervezője

A „Nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Feki

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9431 Fertőd, Mező u. 6.) továbbiakban:

„Szervező”, a https://www.facebook.com/fliesenfeki oldalon nyereményjátékot szervez.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 18. életévét

betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, aki rendelkezik

Facebook és/vagy Instagram profillal (továbbiakban: Játékos).

A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük

munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen

közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint

mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem

vehetnek részt.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatot és az

Adatkezelési tájékoztatót.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2020. augusztus. 13. 22.00 óra – 2020. augusztus 16. .22:00 óra között tart. Ezen

időszak utáni időpontban történt válaszadások nem vesznek részt a Játékban.

4. A játék menete

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Szervező Facebook oldalán kihirdetett

nyereményjáték kiírás szerint, a fent meghatározott időpontok között kell Facebook

kommentben válaszolniuk a játékkiírásban szereplő kérdésre. A válaszadásra 2020. augusztus

16. 22.00 óráig lehet érvényesen kommentet beküldeni.

Egy Játékos csak egy kommentet írhat, az időrendben első komment számít az érvényesnek, a

további kommentek figyelmen kívül hagyásra kerülnek.

A nyeremények a játékszabályzat 4. pontjában meghatározott nyereményjáték kiírás alá

ékezett kommentek között kerülnek kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő

számítógépes programmal a játék befejezését követően: 2020.08.17. napján 10:00 órakor.

A sorsolás helyszíne: Feki Kft, Fertőszentmiklós, Fenyő u. 58-60 .

A nyereményekre azon játékosok jogosultak, akik játékszabályzat 4. pontjában meghatározott

feltételeknek megfeleltek.

A nyereményeket a játékszabályzat 4. pontjában meghatározott időpontban sorsolja a

Szervező a beérkező kommentek között egy a véletlenség elve alapján működő programmal.

Nyeremények készpénzre nem beválthatóak, azok cseréje nem lehetséges.

5. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók:

A Lebonyolító a sorsolást követően a nyertest a játékszabályzat 4. pontjában meghatározott

játékkiírás alatt értesíti a nyertest Facebook kommentben (továbbiakban: Értesítés). Az

értesítést követően a Játékosnak Facebook privát üzenetben kell jelentkeznie, majd ezt

követően 7 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, postai cím, e-mail cím,

telefonszám) Facebook privát üzenetben.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az Értesítést követően személyes adatainak megküldésével a

személyes adatainak Szervező általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti –

kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése önkéntes és feltétel nélküli adatkezelési

hozzájárulásának minősül.

A nyerteseket a Szervező közli egy “Gratulálunk” poszt formájában a sorsolást követően.

A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertesek a nyeremény átvételére legkésőbb a

sorsolás napját követő 1 hónapon belül jogosultak. A jelen szabályzatnak mindenben

megfelelő nyertesekkel az Értesítést követően kerül egyeztetésre a nyeremény átadásának

részletei

A Szervező megtagadhatja a nyeremények átadását, amennyiben a nyertes által beküldött

komment nem felel meg a játékszabályzat 4. pontjában meghatározott feltételeknek, vagy

amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes magatartást

tanúsít (csalás, hamisítás, egy játékos neve alatt több felhasználói profil létrehozásával való

pályázás), amellyel megfosztja a tisztességes játékosokat a nyerési esélytől). Vitás esetekben a

Szervező döntése irányadó.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· ha a Megbízott megkeresésére 7 naptári napon belül nem válaszol;

· ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a

kapcsolatot;

· ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban,

mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni

próbálja;

· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a nyertes a nyereményért a fent meghatározott időtartamban nem jelentkezik,

vagy a nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra került, vagy a nyeremény részére történő

átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható

okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn

belül, úgy a nyertes játékos elesett a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező a

kizárásról szóló értesítést követően 15 naptári napon túl a reklamáció lehetőségét kizárja.

A nyeremény másra át nem ruházható a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül

átruházásnak. A nyereményhez tartozó SZJA 16% + EHO 22% fizetési kötelezettség a

Szervezőt terheli.

7. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a

Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa. Ebben

az esetben a Feki Kft. hivatalos Facebook oldalán, nyilvánosságra kerül a szükséges

tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő

jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Facebook oldalán megtalálható a Játék teljes

időtartama alatt. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal

összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Feki Kereskedelni és Szolgáltató

Kft számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

“ Nyereményjáték” Adatvédelmi tájékoztató

1. Személyes adatok kezelése

A Feki Kft. a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen

tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli 2020. augusztus 13. napjától.

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelésére a Feki

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9431 Fertőd, Mező u. 6.) jogosult.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Feki Kft. a nyereményjátékban való részvétel esetén a nyertes által megadott adataidat a

nyeremény átadásának céljából kezeli.

A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelésének jogalapja

a nyertes hozzájárulása.

A nyertes hozzájárulását a következő módon vonhatja vissza: Facebook privát üzenetben,

vagy email-ben az info@feki.hu email címre küldött üzenet formájában.

4. Az adatkezelés időtartama

A Feki Kft. nyertesek által megadott személyes adatokat a nyereményjátékban való részvételi

szándék Feki Kft. részére történő elküldésének időpontjától kezeli.

A sorsolás lebonyolítását követő 30 naptári napon belül a Feki Kft. a személyes adataidat

automatikusan törli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Feki.Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított

adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Feki Kft. a honlapján

nyilvánosságra hozza.

5.2 A Feki Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a nyereményjátékra való jelentkezés

során a nyereményjáték Facebook oldalán értesíti a résztvevőket. Ha a módosított

adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a személyes adatok kezeléséhez

adott hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatait a Feki Kft. a nyereményjátékkal

kapcsolatos adatbázisából törli.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

6.1 Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Feki Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Feki Kft.

kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Feki Kft. kezeli a személyes adatait, akkor jogosult a következő információkhoz

hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt

személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának

tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok

helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes

adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok

forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül a nyertestől

gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára

és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen

jelentőséggel bír és rá nézve milyen várható következményekkel jár.

A Feki Kft. a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésre bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Jogosult a Feki Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan

személyes adatait vagy egészítse ki hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

A Feki Kft. kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait. Egyéb esetekben

a Feki Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adataidat, ha (i) a Feki Kft.-nek

nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a

hozzájárulásodat visszavontad (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel

kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen

üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozol, (iv) a személyes adataidat

jogellenesen kezelték, (v) a Feki Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes

adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Feki Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok

kezelését előíró, a Feki Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből

vagy az Feki Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat

végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű

archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból

(amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan

veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Feki Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor

megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot

kezelőket, hogy te kérelmezted tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted a Feki Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a

Feki Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásoddal vagy jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme

érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Személyes adataid kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes adatok

pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, személyes adataid törlését ellenzed, (iii) a Feki

Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban te jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását

igényled vagy (iv) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Feki Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat téged a feloldást

megelőzően.

6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhatsz az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, ha a személyes

adatok kezelésére az adatkezelés a Feki Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges.

Bármikor tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen

üzletszerzés céljából történik. A Feki Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a

személyes adatok kezelése ellen tiltakozol.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles

körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés

hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A Feki Kft. tájékoztat, hogy személyes adataid kezelése automatizált módon történik, így

kérheted a Feki Kft.-ét, hogy az általad megadott személyes adatokat tagolt, széles körben

használt, géppel olvasható formában megkapd.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolod, hogy Feki Kft. megsértette a jogaid a személyes adatok kezelése során,

akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@feki.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a

hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:

5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1)

391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.

Kelt: Fertőd, 2020.08.13.

Feki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szervező