Csempeszalon
Nyereményjáték szabályzat

Aktualitások Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató

1. A játék szervezője

A nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Feki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9431 Fertőd, Mező u. 6.) továbbiakban: „Szervező”, a https://www.facebook.com/FEKI-%C3%89p%C3%ADt%C5%91anyag-keresked%C3%A9s-%C3%A9s-Csempeszalon-811919135535126 oldalon nyereményjátékot szervez.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 14. életévét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy, aki rendelkezik Facebook profillal (továbbiakban: Játékos). Kiskorúak esetében a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes hozzájárulása szükséges a játékban való részvételhez.

A Játékban a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a Játékszabályzatot és az Adatkezelési tájékoztatót.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2022. augusztus 26. 18.00 óra – 2022. augusztus 28. 24:00 óra között tart. Ezen időszak utáni időpontban történt válaszadások nem vesznek részt a Játékban.

4. A játék menete

A Játékban való részvételhez a Játékosoknak a Szervező Facebook oldalán kihirdetett nyereményjáték kiírás szerint, a fent meghatározott időpontok között kell Facebook kommentben válaszolniuk a játékkiírásban szereplő felhívásra. A válaszadásra 2022. augusztus 28. 24.00 óráig lehet érvényesen kommentet beküldeni.

Egy Játékos csak egy kommentet írhat, az időrendben első komment számít az érvényesnek, a további kommentek figyelmen kívül hagyásra kerülnek.

A nyeremények a játékszabályzat 4. pontjában meghatározott nyereményjáték kiírás alá érkezett kommentek között kerülnek kisorsolásra egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal a játék befejezését követően: 2022.08.29. napján.

A sorsolás helyszíne: Feki Kft, Fertőszentmiklós, Fenyő u. 58-60.

A nyereményekre azon játékosok jogosultak, akik játékszabályzat 4. pontjában meghatározott feltételeknek megfeleltek.

A nyereményeket a játékszabályzat 4. pontjában meghatározott időpontban sorsolja a Szervező a beérkező kommentek között egy a véletlenség elve alapján működő programmal.

Nyeremény készpénzre nem beváltható, azok cseréje nem lehetséges.

5. Nyeremények átvételével kapcsolatos tudnivalók:

A Lebonyolító a sorsolást követően a nyertest értesíti Facebook privát üzenetben (továbbiakban: Értesítés). Az értesítést követően a Játékosnak Facebook privát üzenetben kell válaszolnia, majd ezt követően 7 naptári napon belül el kell küldenie a bekért adatokat (név, postai cím, e-mail cím, telefonszám) Facebook privát üzenetben.

A Játékos tudomásul veszi, hogy az Értesítést követően személyes adatainak megküldésével a személyes adatainak Szervező általi – jelen játékszabályzatban foglaltak szerinti – kezeléséhez hozzájárul, azaz az adatok megküldése önkéntes és feltétel nélküli adatkezelési hozzájárulásának minősül.

A nyerteseket a Szervező közli egy “Gratulálunk” poszt formájában a sorsolást követően.

A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertesek a nyeremény átvételére legkésőbb a sorsolás napját követő 1 hónapon belül jogosultak. A jelen szabályzatnak mindenben megfelelő nyertesekkel az Értesítést követően kerül egyeztetésre a nyeremény átadásának részletei.

A Szervező megtagadhatja a nyeremények átadását, amennyiben a nyertes által beküldött komment nem felel meg a játékszabályzat 4. pontjában meghatározott feltételeknek, vagy amennyiben a nyertesről kiderül, hogy a nyereményjáték szellemével ellentétes magatartást tanúsít (csalás, hamisítás, egy játékos neve alatt több felhasználói profil létrehozásával való pályázás), amellyel megfosztja a tisztességes játékosokat a nyerési esélytől). Vitás esetekben a Szervező döntése irányadó.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

· ha a Megbízott megkeresésére 7 naptári napon belül nem válaszol;

· ha nem lehet felvenni a nyertessel Facebook komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;

· ha a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni.

· egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

· egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

· jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

Amennyiben a nyertes a nyereményért a fent meghatározott időtartamban nem jelentkezik, vagy a nyertes egyéb okból a Játékból kizárásra került, vagy a nyeremény részére történő átadását a Szervező a fentiek szerint megtagadta, illetve a nyeremény számára neki felróható okból nem válik átadhatóvá az erre nyitva álló, jelen szabályzatban meghatározott határidőn belül, úgy a nyertes játékos elesett a nyeremény átvételének lehetőségétől. A Szervező a kizárásról szóló értesítést követően 15 naptári napon túl a reklamáció lehetőségét kizárja.

A nyeremény másra át nem ruházható a meghatalmazott útján történő átvétel nem minősül átruházásnak.

6. Egyéb rendelkezések

Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékot bármikor visszavonja, valamint, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa vagy visszavonhassa. Ebben az esetben a Feki Kft. hivatalos Facebook oldalán, nyilvánosságra kerül a szükséges tájékoztatás.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen Játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja.

A Játék jelen Játékszabályzata a Szervező Facebook oldalán megtalálható a Játék teljes időtartama alatt. A nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Feki Kereskedelni és Szolgáltató Kft számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebooknak.

“ Nyereményjáték” Adatvédelmi tájékoztató

1. Személyes adatok kezelése

A Feki Kft. a nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli 2022. augusztus 26. napjától.

2. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelésére a Feki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9431 Fertőd, Mező u. 6.) jogosult.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Feki Kft. a nyereményjátékban való részvétel esetén a nyertes által megadott adataidat a nyeremény átadásának céljából kezeli.

A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a nyertes hozzájárulása.

A nyertes hozzájárulását a következő módon vonhatja vissza: Facebook privát üzenetben, vagy email-ben az marketing@feki.hu email címre küldött üzenet formájában.

4. Az adatkezelés időtartama

A Feki Kft. nyertesek által megadott személyes adatokat a nyereményjátékban való részvételi szándék Feki Kft. részére történő elküldésének időpontjától kezeli.

A sorsolás lebonyolítását követő 30 naptári napon belül a Feki Kft. a személyes adataidat automatikusan törli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

5.1 A Feki.Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Feki Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

5.2 A Feki Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a nyereményjátékra való jelentkezés során a nyereményjáték Facebook oldalán értesíti a résztvevőket. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatait a Feki Kft. a nyereményjátékkal kapcsolatos adatbázisából törli.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

6.1 Hozzáféréshez való jog

Joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Feki Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Feki Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Feki Kft. kezeli a személyes adatait, akkor jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) a személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jogod; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül a nyertestől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és rá nézve milyen várható következményekkel jár.

A Feki Kft. a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésre bocsátja.

6.2 Helyesbítéshez való jog

Jogosult a Feki Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki hiányos személyes adatait.

6.3 Törléshez való jog

A Feki Kft. kérésedre indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adatait. Egyéb esetekben a Feki Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli személyes adataidat, ha (i) a Feki Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a hozzájárulásodat visszavontad (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozol, (iv) a személyes adataidat jogellenesen kezelték, (v) a Feki Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Feki Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a Feki Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Feki Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha a Feki Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy te kérelmezted tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted a Feki Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Feki Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az hozzájárulásoddal vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Személyes adataid kezelésének korlátozását kérheted, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, személyes adataid törlését ellenzed, (iii) a Feki Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban te jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényled vagy (iv) tiltakozol az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Feki Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztat téged a feloldást megelőzően.

6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhatsz az adatkezelés ellen a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Feki Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Bármikor tiltakozhatsz az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Feki Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha a személyes adatok kezelése ellen tiltakozol.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

A Feki Kft. tájékoztat, hogy személyes adataid kezelése automatizált módon történik, így kérheted a Feki Kft.-ét, hogy az általad megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd.

7. Jogsértés esetén tehető lépések

7.1 Ha úgy gondolod, hogy Feki Kft. megsértette a jogaid a személyes adatok kezelése során, akkor lépj velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@feki.hu.

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

7.3 Személyes adataid kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhatsz.

Kelt: Fertőd, 2022.02.04.

Feki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szervező